Odměňování

S dotazem na výši odměny za konkrétní úkon kontaktujte notářskou kancelář.

Notář si za notářskou činnost nemůže sjednat smluvní odměnu.
Odměna notáře je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky (vyhlášku můžete stáhnout ve formátu PDF). Výše odměny notáře se určí podle jednotlivé sazby pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu úkonu. V případě dědického řízení o výši odměny notáře rozhoduje soud.

Proč jsou stanoveny pevné ceny za práci notáře?
Za shodné notářské služby zaplatíte v jakékoliv notářské kanceláři stejnou finanční částku. Tímto opatřením se zamezuji konkurenci mezi notáři a vytváření tržních cen, neboť práce notáře musí být vykonávána objektivně a nestranně. Výjimkou z pevných cen za notářské služby mohou být smluvní ceny za související úkony. Souvisejícím úkonem u sepsání kupní smlouvy na nemovitost je například sepsání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Zvýšení odměny za práci notáře
Notář může svoji odměnu v některých vyhláškou stanovených případech zvýšit až o 100 %. Mezi tyto případy patří například práce prováděná ve večerních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu. Svoji odměnu může zvýšit také za složitý a časově náročný úkon. Pokaždé musí žadatele na tuto skutečnost předem upozornit. Notář má nárok požadovat náhradu hotových výdajů vynaložených v souvislosti s poskytnutou službou. Notáři nenáleží odměna za práci,která má neodstranitelné vady.